BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

Potřebujete zjistit zda je váš stroj bezpečný?

NABÍZÍME KOMPLETNÍ REALIZACI NAVRŽENÝCH A DOPORUČENÝCH OPATŘENÍ
K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ.

Naše služby:
- analýza a posouzení rizik
- kompletní realizace bezpečnostních opatření plynoucí z posouzení rizik
- kompletní dokumentace (návody, schémata, atd.)
- ES nebo EU prohlášení o shodě

Výsledkem procesu našich služeb bude technická zpráva o stavu Vašich strojů, která Vám umožní naplánovat a zajistit investice tak, aby Vaše stroje byly vždy bezpečné.

Směrnice pro strojní zařízení

Směrnice pro strojní zařízení se týká dodávání nových strojních zařízení a dalšího příslušenství včetně bezpečnostních komponent. V EU se posuzuje dodání stroje, který nevyhovuje ustanovením a požadavkům této směrnice, jako porušení zákona.

Nejširší definice „strojního zařízení“ uvedená ve směrnici je tato:
„soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití“
Stávající směrnice o strojních zařízeních (2006/42/ES) vyjasňuje a pozměňuje, ale nezavádí žádné radikální změny jejích základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti (EHSR).
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jsou odpovědní za to, aby dodávané zařízení vyhovovalo této směrnici. K jejich povinnostem patří:
• zajistit, aby byly splněny příslušné požadavky EHSR podle přílohy I směrnice
• soubor technické dokumentace
• provést příslušné posouzení shody
• dodat „ES prohlášení o shodě“
• aplikovat značku CE, tam kde je to třeba
• poskytnout pokyny pro bezpečné používání

Postup vydání ES prohlášení o shodě

Všechny prodávané stroje musí mít označeny značkou CE. Stroje musí být dodávány s ES prohlášením o shodě.
Označení CE udává, že stroj splňuje všechny aplikovatelné evropské směrnice a že byly provedeny náležité postupy posouzení shody.
Použití označení CE pro směrnici o strojních zařízeních v případě, že stroj nevyhovuje příslušným požadavkům EHSR, je porušením zákona.

Bezpečnost strojních zařízení zahrnuje následující proces:

1. Alokace finančních prostředků
2. Posouzení rizik strojního zařízení
3. Funkční požadavky na zařízení, návrh konceptu bezpečnosti ve shodě s normami – vypracování projektu
4. Schválení návrhu a ověření návrhu bezpečnosti
5. Uvedení do strojního zařízení do souladu s normami – aplikace projektu
6. Validace provedených opatření zařízení, softwaru a školení obsluhy
7. Doplnění dokumentace

Musím provádět posouzení rizik?

Posouzeni rizik

 

bezpečná práce na stroji, bezpečný stroj, analýza rizik, doplnění bezpečnosti, validace, bezpečnostní kategorie, měření doběhu, bezpečnostní lis, bezpečnostní dopravník, střižná hrana, maxilmální bezpečný otvor, doplnění krytu, zakrytování, nášlapná rohož, bezpečnsotní skener, maximální požadavky na bezpečnost, procesní bezpečnost, úrazy na stojích, nebezpečí úrazu na stroji,bzpečnotní stykač, ČSN EN ISO 12 100, EMC